Post Reply 
Marathi Kidnapped Sex Story
09-07-2014, 04:07 PM
Post: #1
anek varShaapurvee kokaN kinaarapaTTeecyaa ekaa gareeb gaavaat bhivaa naavaacaa ek guraakhee mulagaa raahat hotaa. tyaace aaI vaDeel koNa, haa mulagaa koThun aalaa, kasaa aalaa he koNaalaac maaheet navhate. gaavaabaaher rahaaNaarxyaa eka mhaataarxyaa baaIne tyaalaa lahaanaacaa moThaa kelaa. tyaa mhaataareecyaa kaahee gaaI hotyaa. bhivaalaa kaLaayalaa laagalyaapaasun tyaacyaa aajeecyaa gaaI bailaanaa caraayalaa neNe hec tyaace kaama.

aaI vaDilaaMcaa pattaa nasalelyaa bhivaace vay kaay he hee koNaalaa maahit navhate. Bahudaa to 18/19 varShaacaa asaavaa. paN sagaLyaa gaavakarxyaaMce ekamat hotekee haa bhivaa disaayalaa khupac dekhaNaa hotaa. tyaacyaa oThaavar nukateec misaruD phuTat hotee. tyaace kaaLe bhor astavyast vaaDhalele laaMb saDak kes tyaacyaa dekhaNyaa ceharxyaalaa agadee shobhun disat. divasabharacyaa mehanateene tyaace muLacaa majabut baaMdhaa ajun kaNakhar hovun haat paay caaMgale majabut v Caatee piLadaar jhaalee hotee. satat unhaat raahilyaamuLe tyaace ceharaa v aMg raapalele hote taree muLacaa tyaacaa gaur varN kaahee lapat nase.

tyaa kaaLaatalyaa rivaajaanusaar kamarelaa laMgoTee v varatee aakhuD ughaDee baMDee ghaalun tyaacyaa Dauladaar caaleene kadhee kaaLee bhivaa gaavaat aiTeet phiraayalaa jaaI tevhaa sarvaaMce lakSh vedhun gheI. gaavaatalyaa mulee, lagn jhaalelyaa taraNyaa baayakaa, madhyamavayeen baayakaa itakec kaay mhaataarxyaa kotaarxyaahee bhivaakaDe vaLun vaLun pahaat, viSheshatH tyaacyaa kamarekhaalee samoracyaa baajulaa phugat caalalelyaa laMgoTeekaDe. nirikShar v niraagas bhivaalaa maatr yaacaa kaaheec pattaa navhataa, asataa taree tyaalaa yaatale kaaheec kaLaayace naahee itakaa to niraagas hotaa.

bhivaacyaa gaavaavar ekaa nabaabaace raajy hote. raajy mhaNaje kaay ek paaNyaat baaMdhalelaa ek samudree killaa hotaa v tyaacyaa aajubaajucee muThabhar gaave itapatac tyaa nabaabaace raajy. haa sulataan hotaa ek turkastaanee hashabee. turkastaanaatun aalelaa ek mogalaaMcaa saradaar mohime saaThee kokaNaat utaralaa v mokyaacyaa jaagevar ek abhedya killaa baaMdhun aajubaajucyaa rayatevar raajy karu laagalaa. ek divas saradaaraacaa sulataan jhaalaa. sadhyaacyaa nabaabaacyaa baapaane briTeesh saiMnyaalaa maraaThyaaMcyaa viruddhacyaa moheemet madat kelee hotee. mhaNun to briTeeshaaMcaa mitr jhaalaa v don caar gaave ajun tyaacyaa raajyaat joDun sulataan banun raahilaa. yaa nabaabaacyaa mRutyunaMtar tyaacaa dhaakaTaa bhaau haa sadhyaacaa sulataan raajya karu laagalaa.

mogalaaMcyaa rivaajaapramaaNe yaa nabaabaacaa moThaa janaanakhaanaa hotaa. moThyaa nabaabaacyaa don begamaa v navyaa nabaabaacyaa don ashaa caar begamaa tyaa janaanakhaanyaavar raajy karat. yaa janaanakhaanaalaa surakShaa det sultaanaacyaa marjeetale hashabee 'hijaDe'. he Cakke khaas aaphriketun aalele asat. atishay krur v paataaLayaMtree asalele he tRuteeyapaMthee nabaabaacyaa aiyaasheecee kaaLajee ghet. yaat janaanakhaanaacee kaaLajee aaleec. tyaaMnaa sarvatr saMcaar karaayalaa paravaanagee asalyaane aatalyaa goTaatalyaa anek baatamyaa tyaaMnaa asalyaamuLe begamaa tar tyaaMnaa ghaabaratac, paN nabaabaalaahee te muTheet Thevun asat. tyaacyaa kruratecyaa anek aakhkhaayeekaaMmuLe gaavaatale lok tar tyaaMnaa phaarac ghaabarun asat.

nabaabaacyaa sarvaat dhaakaTyaa begamene ticyaa janaanakhaanaacyaa pramukh hijaDyaalaa gaavaatun ek mulagaa janaanakhaanaacyaa kaamaasaaThee dharun aaNaayacee aaj~jyaa dilee. to hashabee hijaDaa shodha karat govogaavee phirat shevaTee bhivaacyaa gaavaat aalaa.

saayaMkaaL hovun aMdhaar paDaayalaa laagalaa hotaa. bhivaa tyaacyaa gaaIMnaa ghevun ramat gamat gharaalaa paratat hotaa. tyaacyaa dyaanee manee nasataa acaanak to kaaLaa kabhinn hashabee tyaacyaasamor ubhaa raahilaa. tyaane ekaa jhaTakyaat bhivaacee maanaguT pakaDalee v ekaa phaDakyaane tyaacyaa musakyaa baaMdhalyaa. bhivaalaa tyaane tyaacyaa shakteeshaalee haataat ucalun ghetale v tyaacyaa ghoDyaavar ghaalun haatapaayahee baaMdhun Taakale v ghoDyaalaa Taac dilee.

bhiteene tharathar kaapaNaaraa bhivaa bicaaraa kaaheec pratikaar karu shakalaa naahee. saMdhyaakaaLacyaa veLee aajubaajulaa kaNeec navhate bicaarxyaa bhivaalaa madat karaayalaa.

to hijaDaa bhivaalaa ghoDyaavar ghaalun saraL nabaabaacyaa killyaavar daakhal jhaalaa. tyaalaa kuThehee saMcaaraalaa paravaanagee asalyaane, agadee janaanakhaanaahee tyaalaa majjaav nasalyaane to taDak CoTyaa begamecyaa mahaalaat daakhal jhaalaa. begamecyaa daaseekaDe bhivaace gaThaDe tyaane havaalee kele v to nighun gelaa. tee daasee DoLe baaMdhalelyaa bhivaalaa dhaakaTyaa begamecyaa aatalyaa ekaa gupt kholeet ghevun gelee.

gupt mahaalaace daar baMd karun tyaa daaseene bhivaace haatapaay soDale. tyaacyaa ceharxyaavar toMD v DoLe baaMdhalelaa rumaal kaaDhalaa tase bhedaralelyaa, ghaabaralelyaa bhivaacaa dekhaNaa ceharaa ticyaa najarelaa aalaa. bhivaacyaa najares begamecyaa teen daasyaa paDalyaa. tyaa tyaacyaakaDe utsukatene paahat tyaalaa tinahee dishene nyaahaLat hotyaa. tyaatalyaa ekaa daaseene phideephidee hasat tyaacaa laMgoT kuravaaLat tyaace cuMban ghyaayalaa suravaat kelee. paN dusareene tilaa daTaavale v begamasaahebaacyaa ghushshyaacee aaThavaN karun dilee tashee tee bhivaapaasun naailaajaane dur jhaalee.

tyaalaa tyaa koThaDeet ekaTyaalaa Thevun baaherun kaDee ghaalun tyaa sagaLyaa begamelaa baatamee dyaayalaa nighun gelyaa.

hee dhaakaTee begam iraaNacee hotee v phakt 20 varShaacee hotee. atishay suMdar asalelee hee begam sulatanaacee sarvaat laaDakee hotee. ticaa nabaabaashee nikaah hovun 4/5 varShe jhaalee hotee. nabaabaacyaa caar begamaa v baaheracee laphaDee, yaamuLe to hallee yaa begamecyaa vaaTelaa jematem 10/15 divasaatun ek divas yaayacaa. baakeecyaaMnaa tar tyaace darshan mahinaa don mahine hot nase.

taruN begam uMc, v uphaaDyaacyaa baaMdhyaacee hotee. sulataan hallee tilaa biCaanyaat samaadhaan devu shakat nase. tyaamuLe muLacee atishay kaamuk asalelyaa tyaa streecyaa manaacee v shareeraacee atishay tagamag hot hotee. tee ajubaajucyaa mahaalaat neeT paaheele, tevhaa ticyaa lakShaat aale kee sagaLyaa begamaaMnee taruN mule guptapaNe yaa kaamaalaa Thevalee aahet. pratyek begamene hijaDyaaMcyaa madateene aapaapalee soy karun ghetalee hotee.

yaa begamenehee pramukh hijaDyaacyaa madateene ticaa kaT racalaa hotaa. tee ticyaa mahalaat basun daasee kaay 'baatamee' dete yaacee don divasaapaasun vaaT pahaat hotee. itakaa usheer jhaalaa mhaNun tee khar tar ciDalelee hotee. tine najarene "aaj kaay jhaale?" asaa prashn kelaa. paN hasat aalelyaa daaseeMnaa paahun tilaa tyaaMnee n saaMgataa uttar miLaale.

ticee aavaDatee daasee tyaa mulaacyaa suMdaratece rasabhareet varNan karu laagataac begamecyaa toMDaavar haasy umaTale. ticee Caatee joraat dhaDadhaDaayalaa laagalee v ticee goree kaayaa aarakt jhaalee.

daaseene tilaa jevhaa saaMgeetale kee to bicaaraa mulagaa kitee dekhaNaa v phaarac bhoLaa bhaabaDaa aahe tasec tyaace kaumaary ajun abaadhit asaave ase vaaTate, he aikun begamane ticyaa maaMDyaa ekaamekaavar coLaayalaa suravaat kelee he tyaa caaNaakSh daaseecyaa najaretun suTale naahee.

begamane tyaa daaseelaa pharmaavale"jaa tyaa mulaalaa maajhyaakaDe ghevun ye. tyaalaa aaNalyaavar lagec tyaacyaasaaThee caaMgale jevaN ghevun ye. tyaa bicaarxyaalaa bhuk laagalee asel."

tee mukhya daasee tyaa mulaalaa aaNaayalaa tyaa gupt daalanaat parat gelee. daar ughaDun tine kaDee laavun ghetalee. bhivaa bicaaraa ekaa koparxyaat basun guDhagyaat khaalee maan ghaalun raDat hotaa. tyaa daaseelaa aalele paahun to bhedarun ticyaakaDe paahu laagalaa. mukhy daasee puDhe jhaalee. tine bhivaalaa javaL ghetalaa v tyaace ceharxyaavarun vaahaNaare ashroo pusale. "he bagh mulaa tu ghaabaru nako. tujhe te bhikaaraDe divas aataa saMpale. CoTyaa begamene tulaa aapalaa gulaam banavaayace Tharavale aahe. tulaa ticee sevaa karaayalaa miLel. tulaa paisaa aDakaa kasaleec kamatarataa bhaasaNaar naahee. tulaa phakt ticyaashee v aamacyaashee neeT vaagaayalaa, v aamace aikaayalaa laagel. tasec ithe kaay caalate tyaacee vaacyataa tu kuThehee kele naahees tar tujhaa ikaDe vyavastheet nibhaav laagel."

bhivaane tyaa daaseece aikun maan Dolaavalee. aataa yethun jivaMtapaNee suTakaa naahee he samajaNyaa itakee akkal tyaalaa aalee hotee. naahee aikale tar ekatar he lok aapalyaalaa maarun Taakateel kiMvaa tyaaMcyaa kaaLakoThaDeet khitapat raahaayalaa laagel hehee tyaalaa kaLat hote.

daaseene ishaaraa karun tyaalaa ticyaa maage yaayalaa saaMgeetale. bhivaa aaj~jyaadhaarakaasaarakhaa ticyaamaagun ekaa aruMd aMdhaarxyaa boLaatun nimuTapaNe caalu laagalaa. tyaa boLaapuDhe ek daalan laagale. yethe anek paleete peTavalele hote. tyaa ujeDaat tithale vaibhav disat hote. tyaane aayuShyaat prathamac atishay aishaa aaraamaasaaThee banavalele te daalan pahaataac bhivaa agadee cakeet jhaalaa. tyaat koNeec navhate. daaseene tyaalaa begamecyaa aMtHpuraat nele v daar laavun ghetale.

bhivaalaa paahun begam khush jhaalyaasaarakhee disalee. tyaacaa kovaLaa ceharaa, taruN piLadaar shareer paahun tilaa aanaMd jhaalelaa ticyaa ceharxyaavar daaseelaa spaShT disalaa. tice DoLe visphaarale v ceharxyaavar smit jhaLakale.

begamece shayanayaan baaheracyaa daalanaapekShaa kiteetaree paT aalishaan hote. tyaakaDe paahun tyaacee najarac phiralee. paN tyaacee begamekaDe paahataanaa phaarac vaaIt sthitee jhaalee. bhivaa begamekaDe vismayaane pahaatc raahilaa. ase sauMdary tyaane tyaacyaa CoTyaa aayuShyaat paaheelele navhate. tyaacyaasamor ek maDamesaarakhee goree paan uMc atishay suMdar ceharxyaacee, laaMb piMgaT kes suTe soDalelee, reshamee bharajaree vastraaMnee lyaayalelee, daaginyaaMnee maDhalelee ek rubaabadaar visheetalee stree ubhee hotee.

tyaane tyaacyaa gaavaat ekadaa ekaa gorxyaa saahebaa barobar tyaacee goree maDam paahilee hotee. paN tyaacyaasamoracee stree kiteetaree paTeenee suMdar hotee. daalanaat lapalapatyaa paleetyaaMcyaa prakaashaat tyaa streece hiravyaa raMgaace DoLe ticyaa aMgaavaracyaa hirxyaapramaaNe camakat hote. tee tyaacyaakaDe paahat hasalee tase tice CoTe saphed daat camakale.

tine tyaacyaa bhovatee phirat ek pheree maaralee v daaseekaDe samaadhaanaane paahat maan Dolaavalee. bhivaalaa n samajaNaarxyaa bhaaShet tine daaseelaa kaaheetaree saaMgeetale. daaseene kujabujat tyaacyaa kaanaata saaMgeetale, "begamasaahebaa tujhyaavar khush aahe. tilaa tu aavaDalaas!"

begam tyaacyaa javaL aalee v tine tyaacyaa agadee javaLun parat ek pradakShiNaa maaralee v parat daaseelaa aaj~jyaa dilee.

hukumaanusaar daasee tyaacaa haat dharun aatalyaa baajulaa asalelyaa nhaaNeegharaat nele v tithalyaa caaMdeecyaa aasanaavat bhivaalaa basaayalaa saaMgeetale. bhivaacyaa aMgaavarace kapaDe tine orabaaDun kaaDhale v shejaareel taaMbyaacyaa ghaMgaaLaat asalelyaa kaDhat paaNyaane tyaalaa snaan ghaatale.

ekaa vastraane tyaace aMg v kes pusun kapaDe n ghaalataa tyaalaa baaher calaNyaacaa ishaaraa kelaa. to laajat haataane tyaacaa guhyabhaag jhaakat baaher nighaalaa. daaseene tyaacaa haat jhaTakun baajulaa kelaa v tyaalaa najarenec ishaaraa kelaa.

begam ekaa aasanaavar basun tyaalaa ticyaa moThyaa hiravyaa DoLyaanee pahaat hotee. caalataanaa bhivaace suptaavasthetale khaalatee paDalele liMg halat hote. begamecee najar tithe khiLalee. to ticyaasamor aalaa tasaa tine tyaacaa haat dharalaa v ticyaa shejaaracyaa aasanaavar basavalaa v maraaTheet vicaarale. "tujhe naav kaay?"

tilaa maraaThee yete he aikun bhivaa camakalaa. "bhivaa." tyaacyaa ghashaatun jematem shabd phuTalaa.

"bhivaa tulaa bhuk laagalee?" bhivaacyaa poTaat bhukecaa DoMb usaLalaa hotaa. tyaane joraajoraane hokaaraarthee maan halavalee.

begamene daaseelaa jevaN aaNaayalaa saaMgeetale. daasee jaayalaa vaLalee tase begamene,"aajaapaasun bhivaa maajhaa gulaam aahe. phakt maajhaa! kaLale? tyaalaa koNeehee itaraanee traas dilelaa malaa caalaNaar naahee."

'jee begamasaahebaa" mhaNat daasee mujaraa karun gelee.

"bhivaa tu ajeebaat ghaabaru nakos. aajapaasun tu maajhyaa mahaalaat raahasheel. tu mee saaMgeen te aikales tar tujhe bhale hoil. paN aikale naahees tar mee tulaa tyaa hijaDyaaMcyaa havaalee karen." tine puDhe kaahee n bolataa tyaacyaakaDe kaThor mudrene paahile.

hijaDyaace naav kaaDhataac bhivaacyaa shareeraatun bhiteecee ek lahar uThalee. paN to kaahee bolalaa naahee.

taruN begamecaa ceharaa parat saumy jhaalaa. tine uThun bhivaacaa haat dharun ubhe kele. bhivaacyaa aMgaavar ajunahee paaNyaace theMb camakat hote v kesaatun paaNee Thibakat hote. baajulaa paDalelyaa vastr haataat ghevun tine bhivaacyaa aMgaavarace te theMb alagad Tipaayalaa suravaat kelee.

bhivaacyaa shareeraavar ekahee kes navhataa. tyaace nitaL nirogee shareeraalaa aMghoLeenaMtarahee ek Caan puruShee vaas yet hotaa. begemene naakapuDyaa phulavat to vaas Caateet bharun ghetalaa. tyaace kes pusaayalaa tine tyaalaa ticyaa javaL oDhalaa tase bhivaalaa tine laavalelyaa uMcee attaraacaa vaas aalaa. ticyaa tyaacyaa paaTheevar asalelyaa haataacee ub tyaalaa jaaNavalee.

kes pusun jhaalyaavar begamecaa haat paaTheevarun sarakat tyaacyaa kullyaavar aalaa. tithe nasalele paaNee pusat begamene puDhe tyaacyaa liMgaavar vastr phiravaayalaa suravaat kelee. niraagas bhivaalaa ajunahee lajjeshivaay kaaheec dusaree bhaavanaa navhatee. tyaace naram v aakhaDalele liMg varun khaalun pusun, tine tyaace aMDakoSh ticyaa dusarxyaa haataat ghetale v halakec daabale. begamecyaa haataatale vastr khaalee gaLale v tine tyaace liMg haataacyaa muTheet ghetale. supt asunahee ticyaa muTheecyaa caar aMguLe baaher aalele te kovaLe liMg haataat ghetaac begamacyaa shareeraatun ek lahar uThalee.

bhivaacyaa nakaLat tyaace liMg taaTharale.

begamecyaa uraatalee dhaDdhaD vaaDhalee. ticaa shvaas joraat caalaayalaa laagalaa. tice moThe DoLe ajunahee visphaarale. kasaabasaa tine ticyaa kaamuk bhaavanaaMnaa aavar ghaalat tine tyaace liMg soDale v tee tyaalaa daMDaane pakaDun tee tyaacyaakaDe paahu laagalee.

begamece camakate hirave DoLe, tice lakhaakaNaare hire, daagadaagine, daMDaavar jaaNavaNaaree ticyaa shareeraacee dhag, tyaane kadhee n anubhavalelaa ticyaa aMgaacaa maadak vaas, yaane bhivaa bhaaraavalaa v jaNu maMtramugdh hovun ticyaakaDe pahaatac raahilaa. aaj tyaacyaa shariraat kaahee vegaLeec bhaavanaa niramaaN hot hotee v tyaace shareer tharatharat hote. tyaalaa jaaNavat hote kee tyaace liMg sujale hote tar goTyaa aakrasalyaa hotyaa.

baaheracyaa daravaajyaavaracyaa TakaTakeene tyaa doghaaMnaa bhaan aale.

"jaa daar ughaD." begamene saaMgeetale. bhivaane kaDee kaaDhun daar ughaDale. teen daasyaa annaane bharalele thaaLe ghevun aat aalyaa. ekeene khaalee gaaleecyaavar ek reshamee vastr paaMgharale, tyaavar haataatalyaa thaaLyaa Thevalyaa v vaakun mujaraa karun tyaa nighun gelyaa. bhivaane n saaMgataa svatHhun daar daar baMd karun tyaalaa kaDee ghaatalee v begamekaDe paahile.

puDhe caalu...............
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-07-2014, 04:08 PM
Post: #2
bhaag 2

(bhivaa ek anaath gareeb mulagaa, nabaabaacyaa mahaalaat baMdee hoto. nabaabaacyaa nakaLat tyaacee laaDakee begama bhivaalaa ticaa khaajagee gulaam banavate. aataa kaay hoNaar aapalyaa bhivaace? puDhe vaacaa....................)

bhivaane daar baMd kele v begamekaDe paahile. tee gaaleecaavar pakvaaMnnaane bharalelyaa taaTaaMshejaaree basun tyaacyaakaDe pahaat hotee. bicaarxyaa bhivaace lakSh kharatar tyaa miShTaaMnnaakaDe hote. dupaaree koraDee bhaakar khaalyaaMnaMtar tyaane kaaheec khaalle navhate. to DoLe visphaarun tyaa taaTaaMkaDe pahaat hotaa. itake sugraas ann tyaane tyaacyaa ubhyaa aayuShyaat paahile navhate. gaavaat kadheekaaLee lagnaacyaa jevaNaat tyaane khaallele laaDu jilebeece jevaN, kadheekaaLee miLaale tar maashaace kaalavaN yaapaleekaDe jevaNaaviShayeecee kalpanaa tyaane kadhee kelee navhatee.

tee taaTe paahun v tyaatalyaa garamaagaram annaacyaa tyaa kholeet bharalelyaa ghamaghamaaTaane bhivaacee bhuk khavaLalee v tyaa bhukene tyaacyaa toMDaatun laaL Tapakaayacee tee kaay baakee raahilee hotee.

"bhivaa tulaa bhuk laagalee kaa?'' bhivaane jorajoraat maan halavalee.

"mihee upaashee aahe. anek divasaacee" begam tyaacyaakaDe rokhun paahat bolalee. bhivaalaa kaahee kaLale naahee. tyaalaa aashcaryac vaaTale raaNeecyaa bolaNyaace. itakyaa moThyaa mahaalaat raahaNaaree, camacamataa poShaakh v daaginyaanee maDhalelee hee suMdar raaNee upaashee kashee haa tyaalaa prashn paDalaa.

tee svatHsheec hasalee. tee kharac khup divasaapaasun upaashee hotee. paN ticee bhuk vegaLeec hotee. tine aapalyaa aMgaavarace daageene utaravaayalaa suravaat kelee. bhivaa DoLe moThe karun v toMDaacaa aa vaasun ticyaakaDe paahat asataanaa ekek karat aMgaavarace sarv daageene kaaDhun Taakale agadee haataatale kaMkaN, paayaatale toDe v kaanaatale bhale moThe jhumakehee! phakt ek moThyaa saphed maNyaaMcee maaL v naakaatale Thevale. bhivaalaa raaNeecyaa saadhepaNaace aashcary vaaTale. begamene tyaacyaakaDe paahun ishaaraa kelaa v tyaalaa ticyaa komal maaMDeevar basaayacaa saMket kelaa.

taruN begamene tice laaMb paay javaL ghevun tine maaMDee ghaatalee. ticaa haat puDhe karun tine bhivaacaa haat pakaDalaa v tyaalaa ticyaa dishelaa oDhale. bhivaalaa acaanak jaaNeev jhaalee kee to purNapaNe vivastr ahe. begamecyaa komal haataacyaa sparShaane to jaraa vicaleet jhaalaa taree aMgabhar bharajaree vastr lyaayalelyaa tyaa raaNeene tyaalaa alagad ticyaa maaMDeet basavale. bhivaa ticyaa dayaaLu svabhaavaavar jaam khush jhaalaa.

"tu maajhyaa dhaakaTyaa bhaavaasaarakhaa aahes. aaj yaa mahaalaatale pahile jevaN mee tulaa bharavate." ase bolat tee taaTaatalyaa kabaabaacaa tukaDaa bhivaacyaa toMDaat bharavalaa. naanacaa ek tukaDaa maTanaacyaa kurmyaacyaa vaaDagyaat ghaalat tine tyaa sugraas annaace ghaas tyaalaa bharavaNe caalu kele.

bhivaa bakaabak khaaU laagalaa. begam tyaacyaakaDe kautukaane paahat tyaalaa bharavat hotee. vegavegaLyaa taaTaateel vegavegaLe padaarth khaat bhivaa agadee manaapaasun jevat hotaa. madhec tyaacyaa lakShaat aale kee hee stree "upaashee" asunahee kaahee khaat naahee. tyaane tilaa biryaaNeecaa ek ghaas bharavaayacaa prayatn kelaa. paN tine tyaacaa haat pakaDun ulaT to tyaalaac bharavalaa. bhivaalaa kaahee samajenaa.

jaast vicaar na karataa to khaat raahilaa. madhec tyaalaa tahaan laagalee. samor don teen pele hote. paN tyaat kaaheec navhate. begamene tyaacyaakaDe hasat paahile v baajucyaa ekaa tabakaatun ek laaMb naakaacyaa vicitr suraIsaarakhyaa bhaaMDyaatun laal raMgaace sarabat ekaa pelyaat otale. bhivaane vegaLaa vaas yeNaarxyaa tyaa sarabataacaa pelaa oThaalaa laavun ghaTaaghaT pivun Taakale.

tyaace khaaNe piNe caalu asataanaa begam tyaa kaShTkaree taruN mulaacyaa aMgaalaa yeNaaraa vaas ticyaa paaTheelaa naak laavun ticyaa Caateet bharun ghet hotee. taruN v nirogee puruShee shareeraacaa gaMgh tilaa naveen hotaa. ticyaa nakaLat tee tyaacyaa piLadaar aMgaavar haat phiravu laagalee. tyaacyaa tajeladaar saavaLyaa shareeraavar Doke soDale tar ekahee kes navhataa. oThaavaracee misaruDahee nukateec jaraasheec ugavalee hotee. magaashee bhivaa aat shirataanaa tine paahile hote kee naahee mhaNaayalaa tyaacyaa maaMDyaatalyaa janeneMdreeyaaMvaracee lav kaaLee hovu laagalee hotee v tithe disateel ase kuraLe kes ugavaayalaa laagale hote.

kaaLyaa kuLakuLeet nabaabaace kesaaL shareer, daaDhee mishaacyaa jaMgalaat haravalelaa v tyaamuLe ajunac kurup disaNaaraa tyaacaa ceharaa pahaayacee savay jhaalelee begam bhivaacyaa tyaa anokhyaa taruN shareeraacyaa darshanaane v tyaacyaa shareeraacyaa sparShaane harakun gelee. nabaabaacyaa aMgaalaa yeNaaraa madiraa v gaaMjaa, aphimecyaa satat sevanaane tyaacyaa kapaDyaalaa yeNaaraa ugr vaas uMcee attaraanehee kadheec lapat nase. nabaabaacyaa toMDaalaa yeNaaraa durgadh tar ticyaa maathee nehamee shooL utpann karayalaa kaaraNeebhut hot ase v to kadhee ticyaa aMgaavarun dur hovun ithun nighun jaail ase tilaa hoi.

kovaLyaa bhivaacyaa taaruNyaacaa v niraagasatecaa haa ticyaasaaThee vegaLaa v navin anubhav ghetaanaa begam agadee khush hovun gelee. tine vaakun khaaNyaacaa tobaraa bharalelyaa tyaacyaa gaalaace n raahavun cuMban ghetale.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-07-2014, 04:08 PM
Post: #3
ticyaa mukhya daaseene dilelaa sallaa tine aikalaa v yaa taruNaalaa mahaalaat hajar kele yaabaddal tee tyaa daaseelaa manaat dhanyavaad det tee uparavaalyaace aabhaar maanu laagalee.

bhivaa ajunahee jevaNaat magn hotaa. begamene tyaacaa ceharaa gaLaa, Caatee v daMD kuravaaLat tyaacyaa kaakhet tine tice laaMb naak nevun tyaacyaa ghaamaacaa vaasaane tine aapalee Caatee bharun ghetalee. tyaa vaasaanec tee uttejeet jhaalee hotee. ticaa haat tyaacyaa ruMd Caateevar phirat tyaacyaa vakShaavar aalaa. ajunahee kovaLaa asunahee divasabhar mehanat karaNaarxyaa bhivaacee Caatee caaMgalee ruMd jhaalee hotee. tyaacee cimukalee stanaagre ticyaa haatacaa sparSh hotaac Tavakaaralee hotee. tine tyaaMnaa boTaacyaa cimaTeet ghevun halakec piLale. masaaledaar khaaNyaane bhivaacyaa aMgaalaa kiMceet

ghaam yet hotaa. bhivaacyaa kaakhaat haat coLun ticyaa boTaanaa naakaashee nevun tine to taajaa vaas parat parat ticyaa Caateet bharun ghetalaa. tyaa uttejanene ticyaa vakShasthaLee hoNaaree dhaDadhaD vaaDhat hotee.

ticaa haat bhivaacyaa sapaaT poTaavarun phiru laagalaa. ekaa haatane tyaalaa aapalyaa javaL ghaTT dharun tine tyaacyaa maaMDyaamadhe ticaa haat nelaa.

vivastr bhivaa manamokaLepaNaane ticyaa maaMDeet basalaa hotaa. begamece bharaghos vakSh tyaacyaa paaTheet rutUn tyaacee ub tyaalaa paaDheevar jaaNavaayalaa laagalee hotee. tyaacyaa kovaLyaa liMgaavar begamecaa haat jaataac to camakalaa. begamane halakyaa haataane tyaace naagaDe liMg haataat bharun daabale. bhivaacyaa Caateet kasese jhaale. maaDyaacyaa becakyaat shareeraatale sagaLe rakt usaLale kee kaay asaa tyaalaa vaaTale. mhaNun tyaane vaakun paahile tar tyaacaa bullaa moThaa jhaalaa hotaa. tyaacaa bail DhavaLyaa masteet aalyaavar gaaIvar caDhataanaa tyaacaa hot ase tasaac kaaheesaa!

tyaalaa tyaaceec laaj vaaTalee. tyaane maaDyaa aavaLun tyaace liMg aavaraNyaacaa prayatn kelaa. bicaaree raaNee itakyaa premaane tyaalaa jevu khaavu ghaalat tyaace laaD karat tyaalaa kuravaaLat hotee. tyaachaa bullaa asaa moThaa hovun kaDak jhaalaa tar tilaa kaay vaaTel yaacee tyaalaa ciMtaa paDalee!

tyaalaa ticaa garam hot caalalelaa shvaas tyaacyaa maanevar v paaTheevar jaaNavat hotaa. tee madhec tyaacaa kaan oThaat pakaDun caavat hotee. ticyaa sparShaatalee ub tyaalaa tyaacyaa maaMDyaavar v tyaacyaa bullyaavar jaaNavat hotee. tyaacaa bullaa ajunac moThaa hotoy ashee tyaalaa bhitee vaaTalee mhaNun tyaane maaMDyaa parat aavaLalyaa.

begamelaa tyaacyaa ticyaa haataatalyaa liMgaacaa vaaDhalelaa aakaar v tyaacaa kaDakapaNaa caaMgalaac jaaNavun tee khush jhaalee. tine haat ajun khaalee nevun tyaacyaa goTyaa haataat ghetalyaa. vayaacyaa maanaane bhivaacyaa goTyaa caaMgalyaa moThyaa v jaD laagat hotyaa. taaTharalelyaa liMgaakhaalee tyaacyaa goTyaaMce aavaraN jaraa aakrasale hote. tine tyaace liMg haataat var khaalee karat tyaalaa ticyaa aMgaavar oDhat ghaTT kavaTaaLale v tee tyaacyaa paaTheevar tice oTh phiravu laagalee.

ticyaa yoneelaa paaNee suTun tee garam hovun tithun vaaphaa nighat asalyaacaa tilaa ugaacac bhaas jhaalaa.

bhivaace jevaN saMpale hote. tine tyaalaa joraat miTheet ghevun tyaacyaa gaalaace cuMban ghet ticyaa maaMDeetun dur kele. bhivaa ticyaa vaatsalyaane agadee bhaaraavun gelaa hotaa. paN tyaalaa ekac bhitee hotee. tyaace liMg adhikaadheek kaDak v moThe hot caalale hote v kaahee kelyaa tyaalaa te aavarataa yet navhate. aataa tar te ubhe raahun salaamee devu laagale hote.

tyaalaa aaNakheen aashcaryac vaaTale kaaraN to ticyaa maaMDeetun uThat asataanaahee ticaa tyaacyaa liMgaavaracaa haat nighat navhataa. to ubhaa raahataanaahee tee tyaacaa bullaa haataat dharaayacaa prayatn karat hotee.

tine ekaa haataane tyaacyaa haataavar paaNee otale v ticyaa shareeraavarace vastra haataat ghevun tyaacaa ceharaa pusalaa. bhivaacee najar tyaacyaa samor vaakalelyaa raaNeecyaa Caateevar gelee. aMgaavaracaa reshamee rumaal dur jhaalyaane tyaalaa ticyaa vastraacyaa gaLyaatun DokaavaNaaree bharaghos Caatee disat hotee. tyaane tyaacyaa aajeecee loMbaNaaree Caatee tee aMghoL karataanaa anekadaa paahilee hotee. paN taruN begamecee Caateecaa nusataa varacaa bhaag paahunahee tyaacyaa Caateet itake kaa dhaDadhaDale he tyaalaa kaLenaa.

tyaane begamene dilele vastraane aapale haat v ceharaa pusalaa. "tu toMD neeT dhutale kaa? tujhyaa toMDaalaa vaas yeto kaa paahu?" begamene ase vicaarat uttaraacee vaaT na paahataa tyaacyaa toMDaavar tice oTh net tyaacyaa oThaavar tice laaMb naak phiravat paTakan tine tyaace cuMban ghetale. tyaane samaadhaan n hotaa tine ticyaa jeebhene tyaace oTh ughaDun ticee jeebh tyaacyaa toMDaat ghaatalee. tyaacyaa toMDaat jeebh phiravat raaNee tyaacyaa jeebheshee kheLu laagalee. maage haTataanaa ticee jeebh tyaacyaa oThaavar jaraa reMgaaLalee v jeebh phiravat tine tyaace oTh caaTale. bhivaalaa ticyaa yaa kRuteene jaraa gudamaralyaasaarakhe jhaale paN tyaalaa te aavaDale.

ajunahee tee kaay karate aahe he n umajun to aleeptapaNe tilaa have te karoo det hotaa. akher tee raaNee hotee v tyaacee annadaatee hotee. paN itakyaashyaa shramaane begam maatr damalyaasaarakhee dhaapaa Taakat hotee yaace tyaalaa hasu aale.

"jaa daar ughaD aaNee maajhyaa daaseenaa bolav." tine tyaalaa pharmaan detaac to capaLaaine ticyaapaasun dur jhaalaa v aapale uDyaa maaraNaare liMg haataane khaalee daabat tyaane daar ughaDale.

magaacacyaa teen daasee baaher ubhyaac hotyaa. tyaane daar ughaDataac lagabageene tyaa tyaacyakaDe paahat aat aalyaa tase tyaane tyaacyaa haataat asalele raaNeece uparaNe poTaashee dharale v tyaace ubhe raahu pahaat asalele liMg lapavale. don daasee gaaleecyaavareel thaaLe v bhaaMDee ucalun baaher gelyaa. phakt sarabataace caShak v suraI tyaaMnee maage soDalee. begamecee tee khaas daasee begamecyaa javaL jaavun ubhee hotee. begamene tilaa thaaMbaayacaa ishaaraa kelaa.

begamene vaLun bhivaakaDe bagheetale. raaNeelaa kaay saaMgaayace aahe he umajun bhivaane paTakan daar laavale v kaDee ghaatalee.

tyaane raaNeekaDe parat paahile tar tee daaseecyaa kaanaat kaaheetaree saaMgat hotee v daasee oThaavar mishkeel bhaav aaNat tyaacyaakaDe paahat maan Dolaavat hotee. oThaatun phuTu pahaaNaare hasu aavarat tine parat maan Dolaavalee. bhivaa bucakaLyaat paDalaa. begam tyaacyaabaddal kaheetaree saaMgat aahe he tyaalaa kaLat hote. paN kaay?

"aataa kitee garam hot aahe naahee kaa?" raaNeecyaa bolaNyaalaa daaseene joraajoraat maan halavun sahamatee dilee.

"cal maajhee vastr utarav. malaa ghaam yaayalaa laagalaa aahe." begamene pharamaavale.

te aikataac tyaa daaseece DoLe camakale v tee n raahavun khidaLalee. hasu aavarat tee begamejavaL gelee. tine begamecee bharajaree vastre ek ek karat utaravu laagalee. pratham tine begamecaa varacaa jhagyaacyaa samoracyaa baajulaa asalele baMd soDale v ticyaa Dokyaavarun tine to aisapais gheraacaa jhagaa kaaDhun Taakalaa.

bhivaace DoLe ajunahee moThe jhaale. "hee raaNee ajeebac aahe. mee baapyaa hyaa daalanaat asataanaa maajhyaa samor kaay ase karate an kaapaD utaravate?" to manaat vicaar karat hotaa.

tyaacyaa ubhyaa aayuShyaatyaa tyaane raaNeeitake saudary paahile navhate. pahilyaac bheTeet tyaa sauMdaryavateene tyaalaa maaMDeet basavun jevaN bharavale v aataa tee tice sauMdaryahee tyaalaa daakhavaayalaa nighaalee aahe yaace tyaalaa bhaareec aproop vaaTat hote.

tyaalaa jaaNavale kee tyaace shareerahee garam jhaale aahe v ghaam yaayalaa laagalaa aahe. mhaNaje raaNeelaahee ghaam yeto he khare hote. aataa puDhe kaay hoNaar yaa hurahureene v aataa kaay pahaayalaa miLaNaar yaa ekaa anaamik saMvedanene tyaace shareer tharatharu laagale.

raaNeece kapaDe kamee hovu laagale tase tice nitaL gulaabee shareer tyaalaa disu laagale. tine tice kes laaMb suTe soDale hote. taaMbus soneree raMgaace tice kes ticyaa ceharaa ardhaa jhaakat hote. tice mRuganayanee hirave DoLe tyaacyaakaDe paahataanaa ticyaa laaMb paapaNyaakhaalee phaDaphaDataanaa maatr tyaalaa spaShT disat hote. ticyaa laaMb naakaacyaa naakapuDyaa ticyaa joraat caalalelyaa shvaasaane phulalyaa hotyaa. ticaa kesaanee jhaalakyaamuLe DhagaaaaD gelelyaa caMdraasaarakhaa bhaasaNaaraa ticyaa suMdar ceharxyaavaracee tyaacee najar haTat navhatee. tice laal cuTuk tharatharaNaare oTh tyaacyaa kaaLajaatalee dhaDadhaD vaaDhavat hote.

begemece varace kapaDe dur hotaac, ticyaa naajuk makhamalee gaLyaatalee ticyaa Caateevar ruLaNaaree TapaTapeet tejasvee motyaaMcee maaL ticyaa ughaDyaa paDalelyaa moThyaa v gol thaanaaMce rup khulavat hotee. bhivaacyaa aajeecyaa thaanaasaarakhee raaNeecee thaane khaalee n paDataa ticyaa Caateevar mast var maanaa karun pahaat hotee. tyaavaracyaa gulaabee boMDee sujalyaasaarakhyaa Taporxyaa disat hotyaa v tyaa aiTeet daalanaacyaa CataakaDe maanaa rokhun pahaat hotyaa.

raaNeecee naajuk disaNaaree kaMbar baareek hotee paN tyaacyaa khaalacee ticee DhuMgaaNe maatr maajalelyaa gaaIcyaa puThThyaasaarakhee vishaal hotee. ticyaa maaMDyaa tyaalaa tyaacyaa parasaat to roj pahaaNaarxyaa keLeecyaa gaabhyaasaarakhyaa vaaTalyaa. tice haat paay khup laaMb hote. laaMb saDak boTaacee gulaabee nakhehee laaMb hotee.

bhivaacee najar ticyaa makhamalee aMgaavarun phirat ticyaa maaMDyaacyaa madhalyaa becakyaat sthiraavalee. begamecyaa yoneevar ekahee kes navhataa v gubagubeet yoneecyaa paakaLyaa alag hovun umalalyaapramaaNe var aalyaa hotyaa.

bhivaa raaNeecyaa tyaacyaasamor khulyaa jhaalelyaa tyaa sauMdaryaane agadee dipun gelaa. matramugdh hovun to ticyaakaDe pahaat raahilaa. tine tyaacyaa ceharxyaavareel bhaav paahun tyaacyaakaDe pahaat ek prasann jhaalyaasaarakhe haasy kele. tyaalaa vaaTale tee ekhaadee deveec asaavee v tyaacyaavar prasann hovun tyaalaa darshan dyaayalaa svargaatun khaalee aalee asaavee.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-07-2014, 04:08 PM
Post: #4
janaanakhaanaa bhaag 3

(bhivaa haa anaath kovaLaa taruN nabaabaacyaa janaanakhaanyaat kaidee aahe. nabaabaacyaa nakaLat tyaacyaa laaDakyaa begamane tyaalaa ticaa gulaam kelaa aahe. begamecyaa shayanakakShet to ticyaa v ticyaa daaseesamor nagnaavasthet ubhaa aahe. puDhe kaay hote? vaacaa.......)

bhivaacee najar maage vaLalee. raaNeecyaa daaseenehee ticyaa aMgaavarace kapaDe kaaDhale hote. tee raaNeecyaa shejaaree ubhee raahilee tase tyaalaa dogheeMcyaa rupaatalaa pharak disu laagalaa. tyaacyaa gaavaatalyaa baayakaaMpramaaNec daaseecaa raMg saavaLaa asalaa taree tee tyaacyaa gaavaatalyaa kuThalyaahee striyaaMpekShaa suMdar bhaasalee. arthaat ticyaa shejaaracyaa raaNeecyaasamor ticee suMdarataa agadeec phikee hotee v tee raaNeelaa daasee mhaNunac shobhat hotee.

daasee raaNeepekShaa buTakee hotee. raaNeecyaac vayaacyaa tyaa daaseece stan raaNeecyaa moThyaa staanaacyaa maanaane barec lahaan hote. maatr tice DhuMgaN raaNeepekShaa jaast phugalele v maU vaaTat hote. ticyaa maaMDyaahee raaNeepekShaa jaaDyaa hotyaa v maaMDyaamadhe kes hote. bhivaalaa tyaacyaa bullyaavar yeu laagalelyaa kesaasaarakhec, paN khupac jaast!

ek suMdar v dusaree ateesuMdar stree bhivaalaa tyaace nagn sauMdary daakhavat tyaacyaasamor tyaaMcaa khajeenaa udhaLat ubhyaa raahilyaa. bhivaacyaa shareeraatun parat ekadaa ek shirashiree gelee. v tyaacaa bullaa aaNakhee kaDak jhaalaa mhaNun tyaane tyaacaa haat bullyaavar nelaa. tikaDe haat coLat to tithalyaa vedanaa kamee karaayacaa prayatn karu laagalaa. tyaa dogheeMkaDe pahaataanaa tyaacyaa ghashaat ek moThaa aavaMDhaa yevun tethe aDakalaa. tyaacyaa ghashaalaa koraD paDalyaasaarakhe jhaale.

tyaa catur daaseene te jaNu oLakhale v palaMgaacyaa shejaareel tinapaaIvar Thevalelyaa suraItale draakShaacaa ras tine caShakaat otale. ek begamelaa dilaa v dusaraa bhivaacyaa samor kelaa v ek svatH ghetalaa. bhivaane paTakan to pelaa ghashaat rikaamaa kelaa. daaseene n vicaarataa tyaalaa dusaraa pelaa bharalaa. tohee tyaane gaTakan rikaamaa kelaa.

bhivaalaa aataa Caan vaaTat hote. tyaace shareer garam hovun jaNu pisaasaarakhe halake jhalyaasaarakhe vaaTun tyaalaa dheer yeU laagalaa. tyaacyaa liMgaat hoNaaraa rakt pravaah vaaDhalaa v tyaacaa bullyaacee taaTharataa vaaDhalee. itakee kee bullyaacyaa halaNyaane tyaat hoNaaree haalacaal tyaalaa vedanaamay vaaTaayalaa laagalee hotee v tyaace te vaaDhat moThe hoNaare liMg kashaavar taree daabun dharaave ashee tivr icCaa tyaalaa hovu laagalee. tyaa vicaaraane tyaacee kaanasheele taapat shareeraatale rakt usaLyaa maarun tyaalaa asvasth karu laagale.

daaseene boTaane ek Ticakee vaajavun tyaalaa bhaanaavar aaNale. bhivaalaa tine ticaa haat daakhavalaa. ticyaa haataat ek sonyaacee jaaD vaLe hotee. "he sonyaace aahe. he tulaa miLaale, tar te vikun tu v tujhee aajee ek varSh poTabhar jevu shakaal itake paise tulaa miLateel. bol he paaheeje tulaa? "

bhivaane maan Dolaavalee. "tyaasaaThee mee kaay karu?" tyaane bolaayacaa prayatn kelaa paN tyaace shabd umaTale naaheet. paN raaNee tyaace bolaNe aikun hasalyaasaarakhee tyaalaa vaaTalee.

"tu maajhe aikasheel v saaMgeetalyaapramaaNe karasheel tar he vaLe begamasaahebaa tulaa deteel.

bhivaane raaNeekaDe paahile. tine tyaacyaakaDe hasun hokaar detaanaac tee ticyaa bhalyaamoThyaa aakaaraacyaa palaMgaavar jaavun palaMgaacyaa paaTheelaa ekaa moThyaa usheelaa Tekun jhopalee. tice haat ticyaa thaanaavar hote v tee bhivaalaa kaLel ashee haataacee haalacaal karat tee thaane coLat hotee. bhivaa ticyaa haataakaDe v boTaanee cimaTeet pakaDalelyaa thaanaacyaa boMDeekaDe pahaat raahilaa. "tyaacaa bullaa dukhat hotaa tase raaNeecee boMDe dukhat hotee kee kaay?", to vicaar karat hotaa.

daaseene parat Ticakee vaajavalee tase kaShTaane bhivaane samor daaseekaDe maan vaLavalee. tine tyaalaa ticyaa haataatalyaa camakatyaa sonyaacyaa vaLe daakhavale. maan maadakapaNe veLaavat tee tyaacyaa nagn shareeraakaDe pahaat hotee.

daasee tice DhuMgaaN maTakaavat caalat raaNeecyaa palaMgaakaDe gelee v raaNeecyaa ushaacyaa baajulaa haat var karun basalee. raaNeecyaa Dokyaacyaavar dharalelyaa ticyaa haataateel camakate vaLe bhivaalaa khuNaavat hote.

"aapaN ek kheL kheLaayacaa aahe. tulaa maajhyaa haataat he vaLe disatayanaa. begamasaahebaaMcyaa maaMDyaamadhun tyaaMcyaa shareeraavar tu tujhe haat palaMgaavar n Tekavataa ghasarat jaayace v begamasaahebaaMcyaa oThaavar tujhe oTh Thevaayace. tujhe oTh begamasaahebaa tyaaMcyaa oThaat pakaDateel v tulaahee tyaa haataane pakaDateel. begamasaahebaa tulaa pakaDun var khaalee jhulavateel. var khaalee jhulataanaa tujhyaa Dokyaalaa maajhaa haat laagalaa tar te vaLe tujhe. lakShaat Thev palaMgaavar tujhaa haat laagalaa tar tu baad. begamasaahebaaMcyaa shareeraavar tujhaa haat asalaa tar caalel."

bhivaace Doke vicaar karaNyaapaleekaDe gele hote. paN haa pakaDaapakaDeecaa kheL bhivaalaa aavaDalaa. mukhya mhaNaje raaNeecyaa suMdar shareeraavar tyaacaa taaTharalele bullaa daabaayalaa miLaalaa tar tyaacyaa vedanaa jaraa kamee hoteel ase tyaalaa vaaTale.

tyaane raaNeekaDe paahile. raaNeene tice paay laaMb pasarun aaraamaat pahuDalee hotee v tee ajunahee tyaacyaakaDe pahaat tee ticyaa thaanaanaa kuravaaLat hotee aataa ticaa dusaraa dusaraa haat ticyaa maaMDyaamadhe tyaalaa halatanaa disalaa. tice tyaacyaakaDe ekaTak paahaNaare hirave DoLe camakat hote. tyaane parat daaseecyaa haataatalyaa sonyaacyaa vaLyaakaDe paahile v tyaane aapalee maan halavalee.

"mee tulaa ekadaa kase karaayace te daakhavate. begamasaahebaaMcyaa aMgaavarun kase ghasaraayace te neeT pahaa." raaNeecyaa ishaarxyaa sarashee daaseene raaNeecyaa nitaMbaaMkhaalee ek takeeyaa saaralaa v tee pasaralelyaa paayaat basalee v ticyaa maaMDeevarun tee tice stan ghasarat var var nevu laagalee. tine tice haat paaTheevar ekaamekaat guMphun baaMdhale hote. tee var sarakat asataa, raaNeene aapale paay v haataat daaseelaa pakaDale. daasee ticee kaMbar var khaalee karat dhakke maarat var saraku laagalee. raaNee ticyaa halaNaarxyaa shareeraalaa aapalyaa paayaane v haataane aavaLun ghaTT pakaDun ticyaabarobar jhulat hotee. daaseene ticaa haat raaNeecyaa thaanaavar nelaa v tee ticee kaMbar raaNeecyaa jaaMghaavar ghaasu laagalee. dogheehee tanmayatene tyaaMcaa kheL kheLat hotyaa. tice oTh raaNeecyaa oThaavar pocataac raaNeene aapale oTh ticyaa oThaavar Thevale.

haa kadheehee n bagheetalelaa kheL bhivaalaa kaLalaa nasalaa taree to paahataanaa tyaalaa kasese hot hote. tyaacyaa Caateet ghaDaghaDaayalaa laagale. tyaacaa bullyaacaa aakaar ajunahee vaaDhat tyaacyaa bulleecyaa vedanaa vaaDhalyaa hotyaa.

tyaa daalanaat tyaalaa ek vegaLaac vaas yaayalaa laagalaa hotaa. ajunaparyaMy tyaane n anubhavalelaa tyaa taajyaa maashaalaa yeNaarxyaa vaasaasaarakhyaa Caan vaasaane tyaacyaa aMgaatale rakt aaNakheen khavaLale paN tyaacyaa liMgaacyaa vedanaa jaast jaaNavu laagalyaa. tyaane tyaace dukhaNaare liMg halu naye mhaNun haataat gharale v to cakeet hovUn khaalee paahu laagalaa. tyaacyaa ruMd paMjaat nehamee sahaj maavaNaare tyaace liMg kameetakamee tippaT moThe jhaale hote!

tyaane raaNeekaDe paahile. daasee ajunahee ticyaa aMgaavar var khaalee hot hotee. tice oTh raaNeecyaa oThaavar daabale hote v raaNeene tilaa ticyaa miTheet ghaTT aavaLale hote. tyaaMce stan ekeemekeecyaa stanaavar daabun sapaaT jhaale. dogheeMcyaa toMDaatun camatkaareek aavaaj yet hote. tyaacyaa var khaalee hoNaarxyaa nitaMbaacyaa haalacaaleeMnee tyaace Doke phirale. tyaacyaa shareeraatun uThaNaarxyaa vedanaa tyaala sahan hoInaat.

tyaane daaseecaa paay gharun tilaa khecale v raaNeecyaa shareeraavarun tilaa vegaLe karaNyaacaa prayatn kelaa. paN tyaaMcee miThee khup ghaTT hotee. tyaane asvasth hovun palaMgaavar guDhaghyaavar raaMgat haataat tyaace liMg pakaDun to raaNeevar aaruDh jhaalelyaa daaseecyaa DhuMgaaNaavar jhepaavalaa. tyaacyaa vajanaane jhaTakaa khaavun begamecyaa toMDaatun ek kiMkaaLee phuTalee. paN ticyaa aMgaavar yevu pahaaNaarxyaa bhivaakaDe lakSh jaataac tine daaseelaa Dhakalun dur kele v bhivaalaa aapalyaa baahupaashaat ghetale.

naailaajaane daasee dur sarakalee v begamecyaa ushaashee yevun ticee muTh ughaDun bhivaalaa daakhavalee. ticyaa muTheet te sonyaace vaLe camakat hote.

laal sarabataane halale jhaalele shareer, shareeraatale khavaLalele taruN rakt, liMgaatun uThaNaarxyaa vedanaa, v DoLyaasamorace camakaNaare sone yaacyaa ekatreet pariNaamaane tyaane tveShaane raaNeecyaa aMgaavar tyaace aMg ghaasat var sarakaayalaa suruvaat kelee. daasee daakhavale hote tase karat asataanaa tyaacyaa liMgaalaa ticyaa shareeraavar daabu laagalaa.

tyaalaa lagec jaaNavale kee raaNee tyaacyaapekShaa uMc hotee. tice shareerahee tyaacyaapekShaa khupac ubadaar hote. ticyaa ughaDyaa maaMDyaamadhun ticyaa maU aMgaavar ghasarataanaa tyaalaa vegaLeec majaa yeU laagalee. tyaane maan var karun raaNeecyaa oThaakaDe paahile. tice hirave DoLe tyaacyaakaDec premaane pahaat hote.

begam ticyaa shareeraavar daabalelyaa tyaacyaa taruN shareeraalaa caacapat ticyaa poTaavar daabalelyaa tyaacyaa liMgaacaa sparSh anubhavat hotee. asvalaasaarakhyaa kesaaL nabaabaacyaa shareeraacee savay asalelyaa tilaa bhivaace dekhaNe v aMgaavar kes nasalele shareer kavet ghetaanaa phaarac majaa yet hotee. ticyaa itake divas saacalelee vaasanaa ekadam baaher paDaayacyaa betaat hotee. paN bhivaasaarakhyaa navakhyaa niraagas Cokarxyaabarobar tilaa damaane ghyaayalaa laagaNaar yaaceehee tilaa kalpanaa hotee.

tine ticyaa maaMDyaa ughaDalyaa v bhivaacyaa kullyaabhovatee guMphalyaa v tyaacyaa haalacaalee maryaadeet kelyaa.

bhivaasamor basalelyaa daaseecyaa haataatale camakaNaare vaLe tyaalaa disat hote. tyaane ticyaa haataacyaa dishene jhep ghetalee. paN raaNeene tyaalaa ticyaa maaMDyaanee aDakavale hote. bhivaace haat tyaane paaTheevar maage baaMghale hote. begamene te soDavun svatHcyaa Caateevar Thevale. bhivaane ticyaa stanaanaa ghaTT pakaDale v tyaalaa pakaDun to var khaalee saraku laagalaa. tyaace Doke daaseecyaa puDhe kelelyaa haataajavaL pohocataac, tee labaaD baaI haat var karat hotee.

tyaacyaa var khaalee hoNyaane begamalaa ek vegaLece sukh miLat hote. bhivaane haataatale tice stan caaMgale piLale jaat hote. ticyaa sujalelyaa yoneepaakaLyaanaa bhivaacyaa kaDak v moThaa jhaalelyaa liMgaacyaa surekh mardan hot hote. paN purN uttejeet jhaalelyaa begamece tyaane samaadhaan hoNyaasaarakhe navhate.

bhivaalaa jaaNeev hotee kee tyaacyaa v raaNeecyaa shareeraacyaa madhe tyaace sujalele liMg cepale jaat hote. tyaamuLe tyaacyaa tithalyaa vedanaa vaaDhat hotyaa. tyaalaa kaLat navhate nako tyaaveLee tyaace nehamee ciMTukalee asaNaare liMg aaj pavaLyaa bailaacyaa laTakaNaarxyaa bullyaacyaa aakaaraace kaa vhaave? tyaacyaa bullyaateel vedanaa itakyaa baLaavalyaa kee tyaalaa tyaa daaseecyaa haataatalyaa sonyaacyaa tukaDyaacee kaaheec kiMmat vaaTenaashee jhaalee. tyaacyaa liMgaalaa raaNeecyaa maaMDyaamadhun yeNaarxyaa uShNataa jaaNavat hotee tasec tithe kaaheetaree ole cikaT laagat hote. raaNeene susu kelee hotee kee kaay? tyaalaa prashn paDalaa. raaNeecyaa shareeraavarun uThun aapalaa bullaa paaNyaakhaalee dharavaa ashee prabaL icCaa tyaalaa jhaalee.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-07-2014, 04:09 PM
Post: #5
tyaalaa jaaNavat hote kee ajunahee pratyek kShaNaagaNeet tyaace liMg moThe hot hote. tyaalaa var uThataa tar yet navhate kaaraN raaNeene tyaalaa ticyaa bhakkam maaMDyaaMnee ghaTT miThee maaralee hotee. ticyaa maaMDeetalyaa cikaT susune tyaace liMgahee ole hot hote.

var sarakataa sarakataa tyaace liMg kashaalaa taree aDakale v ekaa garam vivaraat shirale. raaNeene tice nitaMb var karun haataane tyaalaa ticyaa yoneevar daabale. tyaamuLe tyaacaa bullaa tyaa bhokaat aaNakhee aat ghusu laagalaa. ithe tyaacyaa liMgaalaa jaast cikaT paaNee laagat hote v atishay uShN laagaNaare vivar tyaacyaa liMgaalaa pakaDun aat aat oDhat hote.

bhivaalaa hehee jaaNavat hote kee tyaa vivaraat tyaace liMg phasataac tyaacyaa kamarebhovataalacee ticyaa maaMDyaaMcee pakaD raaNeene aaNakhee ghaTT kelee. tee ticyaa haataane tyaace kulle pakaDun tyaacyaa naagobaalaa ticyaa biLaat Dhakalat hotee.

raaNeecyaa maaMDyaacyaa madhalyaa tyaa bhokaat bhivaace liMg kholavar ghusale. jasaa tyaa biLaat to khol shirat hotaa tashaa acaanak bhivaacyaa bullyaatalyaa vedanaa kamee jhaalyaa. tyaalaa Caan vaaTaayalaa laagale hote. vedanaa kamee jhaalyaa taree tyaacyaa liMgaacaa aakaar kaahee kamee hot navhataa. to kamee vhaavaa mhaNun to raaNeece biL aatun tyaacyaa bullyaane ghaasu laagalaa.

begamene tyaacaa haat ticyaa stanaavar daabun gharalaa hotaa v tyaacee boTe ticyaa cimaTeet pakaDun tee tyaalaa ticyaa boMDyaa daabaayalaa laavat hotee. to aataa daaseecyaa haataatale sone purN visaralaa hotaa. kaaraN baraac veL tyaane tilaa vaa ticyaa haataatale vaLe paahile navhate. tyaamuLe raaNeene ticyaa oThaat pakaDalelyaa tyaacyaa oThaanaa to cokhun det hotaa.

begamece toMD baMd hote taree ticyaa ghashaatun moThyaane aavaj baaher paDat hote. pratham te aavaaj aikun to dacakalaa. paN raaNee aanaMdaane ase karat aahe he samajun to ticyaa kamarecyaa haalacaaleeMnee tyaacyaa liMgaalaa miLaNaarxyaa phaTakyaanaa sahan karat hotaa.

begam ticyaa yoneet tyaacyaa liMgaalaa ticyaa yoneecyaa taLaaparyaMt bharun ghet jhaDaayalaa laagalee hotee. paN tine draakShaacyaa rasaatun dilelyaa shilaajeetamuLe bhivaace liMg khupac uttejeet jhaale hote taree ajunahee kaDak raahile hote.

raaNee aataa dhaapaa Taaku laagalee hotee. bhivaacaa haat ticyaa ekaa stanaalaa piLat hotaa tar dusarxyaa stanaalaa ticee daasee cokhat hotee. begamane bhivaacaa ticyaa haataat pakaDun joradaar cuMban ghetale v tee shareer taaTharat parat parat jhaDaayalaa laagalee. 16 varShaacee asalyaapaasun shareer sukhaacee savay laagalelyaa begamalaa ase kaamasukh prathamac laabhale hote.

bhivaalaa tyaacyaa shareeraakhaalee asalelyaa raaNeecyaa shareeraat ghaDat asalele bhukaMp jaaNavale hote. ticyaa shareeraacee haalacaal baMd hotaac kaaheetaree vegaLe ghaData aahe he oLakhun to ticyaa saarakhee kaMbar halavat tice anukaraN karu laagalaa v ticyaa yoneet liMg ghaasu laagalaa. shevaTee tohee thakalaa v ticyaa aMgaavarun baajulaa jhaalaa.

bhivaa dhaapaa Taakat paaTheevar jhopun moThe moThe shvaas ghet hotaa. tyaalaa gaMmat vaaTalee kee tyaace liMg ajunahee moThe v kaDak hote v tyaacyaa poTaakhaalee maaMDyacyaa madhe CaataakaDe boT daakhavalyaa saarakhe ubhaaralele hote. tyaane vaLun raaNeekaDe paahile. tee DoLe miTun paDalee hotee. ticee daasee ekaa vastraane ticyaa kapaaLaavar, ceharxyaavar camakaNaare ghaamaace theMb haLuvaarapaNe Tipat hotee. tice shareeraavareel ghaam Tipat daasee guDaghyaavar raaMgat ticyaa oTeepoTaa khaalacyaa bhaagaace nirakShaN karu laagalee.

begamacyaa yoneebhaagaavar maaMDyaaMparyaMt ticyaa yoneetun ajunahee straavaNaaraa ras pasaralaa hotaa tine var ticyaa maalakiNeekaDe paahile. begamace DoLe baMdac hote. daaseene vaakun begamacyaa yoneevar tice oTh Tekale v tee jeebhene ticyaa yoneelaa tee saaph karu laagalee.

begamasaahebaaMcee saaphasaphaaI hotaac daasee ticyaa maalakeeNeecyaa ceharxyaakaDe paahu laagalee. begamene DoLe ughaDale navhate. tine begamacyaa shejaaree jhopalelyaa bhivaavar najar Taakalee. to ticyaa haalacaalee pahaat hotaa. daasee palaMgaavarun uThun dusarxyaa baajulaa jhopalelelyaa bhivaacyaa dishelaa aalee.

tine vaakun bhivaacyaa liMgaalaa ticyaa boTaane sparSh kelaa. ticyaa boTaanaa begamacyaa yoneetalaa cikaT straav laagalaa. begamacyaa premarasaane maakhalele tyaace liMgaacaa vaas Caateet bharat tine n raahavun v veL n davaDataa tyaace liMg ticyaa toMDaat bharale. paataL v madhyam laaMbeece te kovaLe liMg tilaa aveeT caveece laagale. ekhaade velacee keLe caaTaavee tase caaTat tine tyaalaa saaph karaayalaa suravaat kelee. tyaacyaa goTyaa tee caaTu laagataac bhivaalaa parat vedanaa jaaNavaayalaa laagalyaa. parat tyaace liMgaacaa aakaar moThaa hot hotaa. bhivaane n raahavun ek moThaa suskaaraa soDalaa.

bhivaacyaa tyaa vicitr aavaajaane begamane DoLe ughaDale. daaseece caaLe paahun begamane khaakaralyaasaarakhaa aavaaj kelaa. tyaa aavaajaane daasee dhaDapaDat uThalee v bhivaapaasun dur jhaalee. begama capaLaaine uThun basalee v tine ekaa jhaTakyaat daaseece kes haataat pakaDale v tilaa bhivaavarun jhaTakalyaasaarakhe dhakalun dile.

daasee dhaDapaDat ubhee raahilee v tine ekaa paMkhyaane tyaa doghaanaa vaaraa ghaalaayalaa suravaat kelee. begam bhivaace nirikShaN karat hotee. tyaace liMg ajunahee taaTharalelyaa avasthet Cataacyaa dishene Dulat hote v tyaacyaa goTyaa sujun moThyaa disat hotyaa.

tine vaakun tyaace liMgaacaa vaas ghetalaa. tilaa tyaacyaa supaDyaavar paaNyaasaarakhaa paataL dravaacaa theMb disat hotaa. tine paTakan jeebh laavun tyaalaa caaTalaa v ticyaa moThyaa jivaNeelaa phaakavun tine tyaace laalabuMd jhaalele liMg ticyaa mukhaat ghetale. jeebhene caaTat tee tyaacyaa kovaLyaa liMgaacaa aasvaad ghevu laagalee.

manaasaarakhe tyaace hatyaar cokhun jhaalyaavar bhivaavar tee paay Taakun oNavee jhaalee. bhivaalaa ajunahee puDhe kaay karaayace he maaheet nasalyaamuLe to nipaceet paDun raaNee kaay karate yaacaa aMdaaj ghet hotaa. tee tyaace kovaLe aMg jhaakun jaaIl ashee tyaacyaavar jhopalee.

begam bhivaane magaashee ticyaa shareeraavar jase tyaace shareer ghaasat hotaa tase karat tyaace anukaraN karu laagalee. to aa vaasun ticyaakaDe paahat hotaa. tyaacyaa vaasalelyaa toMDaalaa tine ticyaa oThaanee baMd karun Taakale. tyaacyaa maaMDyaacyaamadhe khaalee haat ghaalun tine tyaace kaDak liMg haataat dharun ticyaa yoneecyaa mukhaashee nele tee ticyaa yonepaakaLyaa dusarxyaa haataacyaa boTaaMnee phaakavun tee ticyaa uttejeet hovun sujalelyaa daaNyaavar ghaasaayacaa prayatn karat hotee. tyaacaa supaDaa ticyaa daaNyaavar coLalaa jaataac begamacyaa vaasanaa jaastac caaLavalyaa v tee tyaace liMg ticyaa yoneedvaaraatun aatalyaa guhet bharavun ghevu laagalee.

tyaace liMg ticyaa maaMDyaa v yoneecyaa snaayuMcyaa haalacaaleeMnee saTakan aat khecale gele. begam saavakaash ticyaa nitaMbaaMcee haalacaal karat tyaace ajunahee taaTharalele liMg aat kholavar ghaalun ghetale v tee tyaacyaashee rateekriDaa karu laagalee. tee tyaacyaa oThaace cuMban ghet hotee. tice vajanaane bhaaraavalele loMbaNaare stan tyaacyaa Caateevar ghaasale jaat hote v ticee kaDak stanaagre tyaacyaa aMgaalaa jaaNavateel ashee Tocat hotee. tee tyaacyaa aMgaavar bhaar Taakun ticee Caatee tyaacyaa Caateevar ghusaLu laagalee. tice haat aadhaashyaasaarakhe tyaace taruN shareer caacapat tyaace lahaan aruMd kullyaavarun phirat tyaacyaa aMDakoshaashee pocale v tine tyaanaa kuravaaLat bhivaalaa jaast uttejanaa deNyaacyaa prayatn caalavalaa caalu kelaa.

ticyaa shareeraane bhivaacyaa ciraDalelyaa aMgaavarun tee uThun basalee. ticyaa yoneene bhivaace liMg oDhun ajunahee kholavar nele hote. navashikyaa bhivaalaa ticyaa yaa kheLaacee majaa yaayalaa laagalee hotee. tyaacyaa liMgaatun yeNaarxyaa vedanaa vaaDhat hotyaa taree tyaalaa tyaa aataa havyaashyaa vaaTaayalaa laagalyaa. mukhy mhaNaje raaNeecyaa biLaat shiralelyaa tyaacaa naagobaalaa aatacee ub v olaavaa mast vaaTat hote. tyaamuLe tohee tyaacee kaMbar halavat ticyaa yoneecyaa haalacaaleeMnaa saath devu laagalaa. begam DoLe miTun maan maage ghevun moThyaa aavaajaat huMkaar det paaTheecee kamaan karun bhivaalaa upabhogat hotee.

bhivaacee najar tyaaMcyaa kheL paahat baajulaa basun stanaagre piLat svatHce stan mardan karaNaarxyaa daaseevar gele. atishay kaamaatur jhaalelee tee stree manoman tyaaMcyaa kriDet yeU icCeet hotee he ananubhavee bhivaalaahee kaLat hote.

tilaa ticyaa pipyaa daabalyaa tar tilaa aanaMd miLel he jaaNun tyaane haat laaMbavun ticyaa kaThor jhaalelyaa stanaaMvar tyaacaa navashikaa haat nelaa. daasee aanaMdaane puDhe hot tice stan bhivaacyaa haataat basel itakee sarasaavun puDhe jhaalee.

bhivaane ticaa ek stan haataat ghetalaa. tyaacyaa gaaIcyaa thaanaapekShaa naajuk v kaThor taree maU lusalusheet asaa tyaa daaseecaa stan haataaLataanaa tyaalaa sukh miLat hote he tyaacaa ceharaac saaMgat hotaa. gaaIMnaa piLataanaa to kare, tase tyaane tice laaMb stanaagr boTaat pakaDun to piLu laagalaa. ekaa stanaalaa daabun hotaac tine dusaraa stan bhivaacyaa haataat koMbalaa. daaseecyaa toMDaatun citkaar umaTat hote.

tyaa aavaajaane begamane DoLe ughaDale daaseece caaLe paahile. kaay caalalay he samajataac raagaane bhivaacaa haat ticyaa kaNakhar haataanee daaseecyaa stanaavarun tine haasaDun kaaDhalaa v tyaace donhee haat tine svatHcyaa stanaavar Thevun tee tyaalaa daabaayalaa uddyupt karu laagalee. bhivaa daaseece stan visarun raaNeece stan piLu laagalaa.

niraash jhaalele daasee naailaajaane ticyaa begamasaahebaacyaa maage bhivaacyaa paayaat basalee v vaakun tine begamace nitaMb caaTu laagat haLu haLu ticyaa nitaMbaaMcyaa bheget ticee jeebh caalavaayalaa laagalee.

tine ek haat begam v bhivaacyaa maaMDyaaMcyaa madhe nelaa v tee ticyaa aaMgaThyaane ticyaa begamasaahebaacaa madanamaNee coLu laagalee tar tice dusare boT begamecyaa yoneet aat baaher hoNaarxyaa bhivaacyaa liMgaacyaa muLaashee kheLu laagale. he karataanaa viraasanaat basun, kaamakalet paaraMgat asalelyaa tyaa daaseene ticaa dusaraa haat svatHcyaa lavaMgecyaa aakaaraa saarakhyaa ticyaa Taraarun phugalelyaa aapalyaa daaNyaalaa kheLavat, tee daasee bhivaa v begam doghaaMnaa tyaaMcyaa sukhaacyaa caraNaseemeshee net svatHceehee vaasanaa shaaMt karaayacaa prayatn karu laagalee

begamane vaakun bhivaacyaa toMDaat ticaa stan dilaa. bhivaalaa puDhace saaMgaayalaa laagale naahee. to ek stan haataane daabat, bhukelyaa vaasaraasaarakhaa raaNeecaa dusaraa stan lucu laagalaa.

bhivaacyaa haataacyaa v toMDaacyaa stanaacyaa mardanaane, ticee yonee kuTaNaarxyaa tyaacyaa liMgaane v ticyaa yonee daaNyaavar caalu asalelyaa caalu asalelyaa daaseecyaa aaMgaThyaacyaa hallyaane atishay uttejeet jhaalelee begam huMkaar det jhaDaayalaa laagalee.

bhivaalaa draakShaacyaa rasaatun paajalelyaa auShadhaacaa pariNaam kamee hot hotaa. tyaamuLe raaNeecyaa yoneece kaMpan paavaNaare snaayu v tyaacyaa aMDakuLyaa v liMgaavar naacaNaarxyaa daaseecyaa boTaaMcyaa kRutyaane bhivaane tyaacyaa aayuShyaatalee liMgaatun viryaacee pahilee picakaaree raaNeecyaa yoneet kholavar uDavalee!

pahilyaa vahilyaa jhaDaNyaat to magn asataanaa ekhaadaa bail haMbaraavaa tasaa to oraDu laagalaa. begamane ticaa stan tyaacyaa toMDaat koMbalaa v tyaacaa aavaaj baMd kelaa.

biva v begamacyaa ekaac veLee hoNaare skhalan jaaNavun daaseecaa baar suTu laagalaa v tihee begamacyaa nitaMbaacyaa bheget toMD khupasun aapalee boTe joraa joraane svatHcyaa daaNyaalaa caaLavat jhaDalee.

itakaa veL nirmaaN hovun aatalyaa aat saacalelyaa tyaacyaa viryaacyaa skhalanaane suTakaa miLaalelaa v tyaamuLe jhaalelyaa tyaacyaa sukhaacyaa atirekaane bhivaa jaNu beshuddh paDalaa. begam tyaacyaa lahaan hot jaaNaarxyaa liMgaalaa ticyaa yoneet ghaasat tice sukh ajunahee vaaDhavaayacyaa prayat karataanaa thakun bhivaacyaa aMgaavar kosaLalee.

daasee DoLe baMd Thevun bhivaace kaay karaayace yaace puDhale manorath racat ticaa haat yoneet caalavat raahilee.

***********samaapt**********
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 
User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)

Best Indian Adult Forum Free Desi Porn Videos XXX Desi Nude Pics Desi Hot Glamour Pics Indian Sex Website
Free Adult Image Hosting Indian Sex Stories Desi Adult Sex Stories Hindi Sex Kahaniya Tamil Sex Stories
Telugu Sex Stories Marathi Sex Stories Bangla Sex Stories Hindi Sex Stories English Sex Stories
Incest Sex Stories Mobile Sex Stories Porn Tube Sex Videos Desi Indian Sex Stories Sexy Actress Pic Albums

Contact Us | IndianSexStories.Club | Return to Top | Return to Content | Mobile Version | RSS Syndication